Stories » Sophisticated textures evoke cinematic images on Gernot Wolfgang's 'Vienna and the West' / sonograma magazine

Top 10 for Dec

Sophisticated textures evoke cinematic images on Gernot Wolfgang's 'Vienna and the West' / sonograma magazine

Bookmark and Share

Catalan version - La consolidació d'un llenguatge i un estil cambrístic propis, li han atorgat a Gernot Wolfgang, en obres com ara Short Stories o Vienna and the West, la consideració de clàssic contemporani. Albany Records publica el nou disc de Gernot Wolfgang.

 

El compositor austríac Gernot Wolfgang combina les seves arrels musicals austríaques amb la influència, naturalment, més aviat jazzística, fruit de les seves estades a Califòrnia. 

 

Vienna and the West es van gravar del 15 al 18 de maig de 2018 a la sala de l'Alfred Newman Recital Hall, a Los Angeles, amb alguns dels millors músics clàssics. Entre ells hi ha membres de la Filharmònica de Los Angeles, l'Orquestra de cambra de Los Angeles, i de la l'Orquestra de l'Òpera de Los Angeles.

 

El disc aplega sis obres per a diferents formacions instrumentals, duo, trios, quartet amb piano i un septet: Road Signs, Passage to Vienna, Route 33, Windows, Impressions, i From Vienna With Love. Escrites entre el 2002 i el 2017, Wolfgang fa un recorregut emotiu per Viena i amb variats recursos instrumentals va dibuixant un mapa on hi figura l'assimilació sonora dels dotze tons amb melodies entretallades, i unes harmonies jazzístiques. Molt ben sostingudes per l'enèrgic fagot de Judith Farmer, o els acords dissonants al piano de Gloria Cheng en l'obra Route 33.

 

Les textures sofisticades, els cantabiles de les melodies que evoquen imatges cinematogràfiques i els ritmes jazzístics creen un ambient que bé podria evocar la malenconia d'un personatge solitari prenent un cafè a la taula d'un saló vienès. La musica de Wolfgang arrela en el romanticisme centreeuropeu: el lirisme intens vers la natura, la dolçor sentimental expressades amb un esteticisme moderat. 

 

Clou el disc l'obra que completa el viatge d'un nòmada romàntic: From Vienna With Love, una obra que reuneix els múltiples llenguatges de Gernot Wolfgang. 

 

 

English Translation - The consolidation of a language and a style of his own chamber music, has been awarded to Gernot Wolfgang, in works such as Short Stories or Vienna and the West , the consideration of contemporary classics. Albany Records publishes Gernot Wolfgang's new album

 

The Austrian composer Gernot Wolfgang combines his Austrian musical roots with the influence, of course, rather jazz, as a result of his stays in California. 

 

Vienna and the West were recorded from May 15 to 18, 2018 in the room of the Alfred Newman Recital Hall in Los Angeles, with some of the best classical musicians. Among them are members of the Los Angeles Philharmonic, the Los Angeles Chamber Orchestra, and the Los Angeles Opera Orchestra. 

 

The album brings together six pieces for different instrumental formations, duos, trios, piano quartets and a septet: Road Signs, Passage to Vienna , Route 33, Windows , Impressions , and From Vienna With Love.Written between 2002 and 2017, Wolfgang makes an emotional journey through Vienna and with varied instrumental resources, he draws a map that includes the sound assimilation of the twelve tones with intricate melodies, and jazzistic harmonies. Very well maintained by the energetic bassoon of Judith Farmer, or the dissonant agreements to the piano of Gloria Cheng in the Route 33 work . 

 

Sophisticated textures, salibliThe melodies that evoke cinematic images and jazz rhythms create an atmosphere that could well evoke the melancholy of a solitary character by drinking coffee at the table in a Viennese lounge. Wolfgang's music is rooted in Central European romanticism: intense lyricism towards nature, sentimental sweetness expressed with moderate aestheticism. 

Clone the disc the work that completes the trip of a romantic nomad: From Vienna With Love, a work that gathers the multiple languages ​​of Gernot Wolfgang. 

 

SEE THE sonogram PAGE